Equip d’assessorament psicopedagògic

EQUIP D’ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC

L’equip d’assessorament psicopedagògic de l’escola és un servei que ofereix suport a tota la comunitat educativa, tant a alumnes, com a membres de l’equip docent i famílies.

L’objectiu d’aquest servei és el de millorar la qualitat dels processos d’ensenyament-aprenentatge dels nostres alumnes, així com la maduració i el seu creixement personal.

Els orientadors i orientadores intervenen recolzant l’equip docent i assessorant les famílies i alumnes en algunes qüestions tan diverses com ara: les dificultats d’adaptació, relació o aprenentatge, l’orientació acadèmica i professional, els problemes conductuals…

Realitza també una tasca important en les coordinacions amb professionals externs que treballen juntament amb els nostres alumnes, tant serveis públics (EAP, CSMIJ, CDIAP, CREDA…) com privats (centres d’atenció psicològica o logopèdica …)