Educació Secundària

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Aquesta és la última etapa  d’escolarització obligatòria que ofereix l’escola, tot i que no la menys important.

L’Educació Secundària serveix per tal que els nois i noies adquireixin les competències bàsiques i desenvolupin la seva personalitat, tot fomentant l’esperit crític i de reflexió, la participació, el diàleg, el treball cooperatiu, les intel·ligències múltiples, que trobin l’equilibri personal i emocional i treballin els drets i els deures com a ciutadans d’aquest món.

En definitiva, és una etapa de total creixement personal i cognitiu per tal que continuïn el seu procés formatiu.